Phân loại các nhóm nợ tại Ngân hàng và các Tổ chức tín dụng

Phân loại nợ

Các tổ chức tín dụng căn cứ vào các tiêu chuẩn định tính và định lượng để đánh giá mức độ rủi ro của các khoản vay để phân loại các khoản nợ vào các nhóm nợ thích hợp.

Quy định hiện hành về phân loại nợ

Hiện nay, theo Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước “Ban hành Quy định về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng”, các khoản nợ được phân loại thành 05 (năm) nhóm nợ với các tiêu chí cụ thể:

 

(*)Trường hợp đặc biệt và ngoại lệ khi phân loại nợ:

1. Trường hợp khách hàng trả đầy đủ nợ gốc và lãi theo kỳ hạn đã được cơ cấu lại tối thiểu trong vòng một (01) năm đối với các khoản nợ trung và dài hạn, ba (03) tháng đối với các khoản nợ ngắn hạn và được tổ chức tín dụng đánh giá là có khả năng trả đầy đủ nợ gốc và lãi đúng

thời hạn theo thời hạn đã được cơ cấu lại, tổ chức tín dụng có thể phân loại lại khoản nợ đó vào nhóm 1.

2. Trường hợp một khách hàng có nhiều hơn một (01) khoản nợ với tổ chức tín dụng mà có bất kỳ khoản nợ bị chuyển sang nhóm nợ rủi ro cao hơn thì tổ chức tín dụng bắt buộc phải phân loại các khoản nợ còn lại của khách hàng đó vào các nhóm nợ rủi ro cao hơn tương ứng với mức độ rủi ro.

3. Trường hợp các khoản nợ (kể cả các khoản nợ trong hạn và các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ trong hạn theo thời hạn nợ đã cơ cấu lại) mà tổ chức tín dụng có đủ cơ sở để đánh giá là khả năng trả nợ của khách hàng bị suy giảm thì tổ chức tín dụng chủ động tự quyết định phân loại các khoản nợ đó vào các nhóm nợ rủi ro cao hơn tương ứng với mức độ rủi ro.

Tiêu chí xác định nợ xấu:

Theo cách phân loại trên, các nhóm nợ 3, 4. 5 được xác định là nợ xấu được xác định như sau:

· Nợ nhóm 3: Khoản nợ được tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài (CNNHNN) đánh giá là không có khả năng thu hồi nợ gốc và lãi khi đến hạn;

· Nợ nhóm 4: Khoản nợ được TCTD, CNNHNN đánh giá là có khả năng tổn thất cao;

· Nợ nhóm 5: Khoản nợ được TCTD, CNNHNN đánh giá là không còn khả năng thu hồi, mất vốn.

Ngoài ra, khách hàng nếu có ≥ 02 khoản nợ hình thành trước ngày 15/8/2017 tại TCTD, CNNHNN mà có 01 khoản nợ được xác định là nợ xấu theo 02 phương pháp trên thì toàn bộ khoản nợ còn lại cũng được xác định là nợ xấu.

HTD

facebook sharing button Share
twitter sharing button Tweet
pinterest sharing button Pin
email sharing button Email
sms sharing button Share
sharethis sharing button Share
Đăng ký nhận bản tin:

© Copyright 2020 www.muabannoxau.vn

Website hiện đang chạy thử nghiệm và hoàn thiện nội dung cấp phép theo quy định của Bộ TT&TT - Xin vui lòng liên hệ với Hotline nếu có góp ý